SFRO årsmöte 9 mars kl 18.00

Medlemmar i SFRO inbjuds härmed till årsmöte den 9 mars kl 18.00 på Kastellet, Kastellholmen med efterföljande middag på M/S Segelkronan.

Årets talare är konteramiral Jonas Haggren, tidigare kontingentschef för EU:s marina insats utanför Somalia och numera chef för Ledningsstabens inriktningsavdelning som kommer berätta om arbetet med Försvarsmaktens framtida utveckling.

Anmälan görs senast den 2 mars till kansli@sfro.se.

Vill du ta del av årsmöteshandlingarna, kontakta kansli@sfro.se.

Välkomna!

Förbundsstyrelsen SFRO

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet samt att därjämte agera som rösträknare för mötet
6. Framlagda propositioner
7. Framlagda motioner
8. Framläggande av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen samt fråga om godkännande av förvaltningsberättelsen
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Valnämndens förslagsskrivelse
11. Val av förbundsordförande
12. Val av sekreterare
13. Val av skattmästare
14. Val av utbildningsansvarig
15. Val av övriga ledamöter
16. Val av personliga suppleanter för styrelseledamöterna
17. Val av två ledamöter till valnämnden
18. Val av ordförande i valnämnden
19. Val av tre ledamöter i Hederstecknets nämnd
20. Val av två revisorer jämte två suppleanter
21. Fastställande av årsavgift och budget
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 mars 2023

Årsmöte 2023

Genomförs den 17 mars på Drottning Victorias Örlogshem BIO kl 17.00…
Läs mer
1 november 2022

Äntligen nytt snitt på hemsidan

Läs mer
6 september 2023

Reservofficerare ska behålla sin personliga utrustning

Läs mer
2 september 2023

Grattis reservofficer – 105.000 kronor kan bli dina

Läs mer
20 juni 2023

SFRO-S After Work är tillbaka

Onsdag den 28/6. OSA senast måndag…