SFRO årsmöte 9 mars kl 18.00

Medlemmar i SFRO inbjuds härmed till årsmöte den 9 mars kl 18.00 på Kastellet, Kastellholmen med efterföljande middag på M/S Segelkronan.

Årets talare är konteramiral Jonas Haggren, tidigare kontingentschef för EU:s marina insats utanför Somalia och numera chef för Ledningsstabens inriktningsavdelning som kommer berätta om arbetet med Försvarsmaktens framtida utveckling.

Anmälan görs senast den 2 mars till kansli@sfro.se.

Vill du ta del av årsmöteshandlingarna, kontakta kansli@sfro.se.

Välkomna!

Förbundsstyrelsen SFRO

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet samt att därjämte agera som rösträknare för mötet
6. Framlagda propositioner
7. Framlagda motioner
8. Framläggande av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen samt fråga om godkännande av förvaltningsberättelsen
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Valnämndens förslagsskrivelse
11. Val av förbundsordförande
12. Val av sekreterare
13. Val av skattmästare
14. Val av utbildningsansvarig
15. Val av övriga ledamöter
16. Val av personliga suppleanter för styrelseledamöterna
17. Val av två ledamöter till valnämnden
18. Val av ordförande i valnämnden
19. Val av tre ledamöter i Hederstecknets nämnd
20. Val av två revisorer jämte två suppleanter
21. Fastställande av årsavgift och budget
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
25 februari 2024

Ny informationspamflett Lilla Blå

I inlägget kan du ladda ner både pamfletten och den tillhörande…
Läs mer
25 februari 2024

Föredragningslista SFRO årsmöte 2024

Föredragninslistan finns nu att se här på hemsidan
Läs mer
13 februari 2024

Kallelse SFRO-G Årsmöte

Den 13 Mars på Royal Bachelor’s Club