Göteborgskretsens årsmöte 3 mars

Härmed kallas medlemmar i Svenska flottans reservofficersförenings Göteborgskrets till årsmöte

Tid: Onsdag 3 mars, klockan 18:45-19:15

Plats: Videokonferens. Anslut med dator via Microsoft Teams. Information om hur du kopplar upp dig får du i samband med din anmälan

Program: 18.15 Mötet öppnar och medlemmar som inte tidigare nyttjat Microsoft Teams rekommenderas att kontrollera att samband kan upprättas.

18.45 Årsmöte startar

19.45 Har Marinen inga helikoptrar? ”Marinflyg i Sverige – avstamp ”här och nu” med utblick mot framtida förmågor. Föredrag med Kk Niklas Wiklund, Chef tredje helikopterskvadron, Ronneby.

OSA: Anmäl ditt deltagande (senast den 2 mars) till lars.axvi@gmail.com. Information om hur du kopplar upp dig får du i samband med din anmälan

Dagordning

1. Mötets öppnande samt val av mötesordförande samt sekreterare

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande (14 dagar)

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

5. Propositioner och motioner

6. Verksamhets- och kassaberättelse – Ordförande och Kassören

7. Revisionsberättelse – Revisorerna

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet – Revisorerna

9. Val av kretsordförande – Valberedningen

10. Val av övriga ledamöter och ev. suppleanter i kretsstyrelsen

11. Val av revisor och revisorssuppleant

12. Val av 2 ledamöter i valberedning varav en sammankallande

13. Val av en kretsrepresentant i förbundets valnämnd

14. Avgående styrelses redovisning av förslag till kommande budget och verksamhet

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
25 februari 2024

Ny informationspamflett Lilla Blå

I inlägget kan du ladda ner både pamfletten och den tillhörande…
Läs mer
25 februari 2024

Föredragningslista SFRO årsmöte 2024

Föredragninslistan finns nu att se här på hemsidan
Läs mer
13 februari 2024

Kallelse SFRO-G Årsmöte

Den 13 Mars på Royal Bachelor’s Club