Göteborgskretsens årsmöte 3 mars

Härmed kallas medlemmar i Svenska flottans reservofficersförenings Göteborgskrets till årsmöte

Tid: Onsdag 3 mars, klockan 18:45-19:15

Plats: Videokonferens. Anslut med dator via Microsoft Teams. Information om hur du kopplar upp dig får du i samband med din anmälan

Program: 18.15 Mötet öppnar och medlemmar som inte tidigare nyttjat Microsoft Teams rekommenderas att kontrollera att samband kan upprättas.

18.45 Årsmöte startar

19.45 Har Marinen inga helikoptrar? ”Marinflyg i Sverige – avstamp ”här och nu” med utblick mot framtida förmågor. Föredrag med Kk Niklas Wiklund, Chef tredje helikopterskvadron, Ronneby.

OSA: Anmäl ditt deltagande (senast den 2 mars) till lars.axvi@gmail.com. Information om hur du kopplar upp dig får du i samband med din anmälan

Dagordning

1. Mötets öppnande samt val av mötesordförande samt sekreterare

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande (14 dagar)

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

5. Propositioner och motioner

6. Verksamhets- och kassaberättelse – Ordförande och Kassören

7. Revisionsberättelse – Revisorerna

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet – Revisorerna

9. Val av kretsordförande – Valberedningen

10. Val av övriga ledamöter och ev. suppleanter i kretsstyrelsen

11. Val av revisor och revisorssuppleant

12. Val av 2 ledamöter i valberedning varav en sammankallande

13. Val av en kretsrepresentant i förbundets valnämnd

14. Avgående styrelses redovisning av förslag till kommande budget och verksamhet

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 mars 2023

Årsmöte 2023

Genomförs den 17 mars på Drottning Victorias Örlogshem BIO kl 17.00…
Läs mer
1 november 2022

Äntligen nytt snitt på hemsidan

Läs mer
6 september 2023

Reservofficerare ska behålla sin personliga utrustning

Läs mer
2 september 2023

Grattis reservofficer – 105.000 kronor kan bli dina

Läs mer
20 juni 2023

SFRO-S After Work är tillbaka

Onsdag den 28/6. OSA senast måndag…