Förbundet SFRO

Svenska flottans reservofficersförbund

Svenska flottans reservofficersförbund (SFRO) är en sammanslutning av och för reservofficerare i marinen. Förbundet har ca 850 medlemmar, och är anslutet till intresse- och fackorganisationen Reservofficerarna.

Förbundets uppgifter

Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) har till uppgift:

a) att verka till gagn för Sveriges försvar.
b) att främja medlemmars sjömilitära kunskaper och färdigheter,
c) att verka för ökad insikt om betydelsen av vårt maritima läge, sjöfart och sjöförsvar,
d) att samverka med militära och andra marina organisationer,
e) att aktivt främja reservofficerens position i Sveriges försvar
samt
f) att tillvarataga medlemmars övriga gemensamma maritima intressen.

Förbundet bevakar aktivt frågor som rör reservofficersutbildningen och medlemmarnas möjligheter att tjänstgöra på kvalificerade befattningar i krigs- och grundorganisationen. Medlemmarna har ett fackligt skydd genom att SFRO är anslutet till Reservofficerarna. Det sistnämnda tillhör förhandlingskartellen SACO-Försvar, tillsammans med ingenjörer, meteorologer och andra akademikergrupper inom Försvarsmakten.

SFRO bedriver även utbildningsverksamhet för medlemmarna, i synnerhet brukar Sensommarskolan genomföras under en helg kring september månad varje år.

Sedan Försvarsbeslut 04 är förbundet inte längre en s.k. frivillig försvarsorganisation. Huvudskälet till detta är att Försvarsmakten anser att då reservofficerarna är anställda i Försvarsmakten, är det myndighetens uppgift att vidare- och kompetensutbilda sina anställda, inte en utomstående organisation. Detta har medfört att SFRO inte längre erhåller medel eller uppdrag från Försvarsmakten att bedriva utbildning, utan gör detta på frivillig basis av sina medlemmar och inhyrda talare.

Styrelse

Styrelsen sammanträder cirka 6 gånger per år och dessemellan träffas arbetsutskottet (AU). Förbundets ekonomi handhas av skattmästaren. Förbundsstyrelsens organisation och kontaktuppgifter står att läsa om under länken Styrelsen samt Kontakt.

Kretsar

Förbundet har lokalavdelningar, s. k. kretsar, i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kretsarna har sina egna styrelser. I kretsarna anordnas bl. a. kamratverksamhet, föredrag och lokal utbildning.