Årsmöte 2021

Härmed kallas medlemmar i Svenska Flottans Reservofficersförbund till årsmöte den 9 mars 2021 kl 18.00 i digitalt form. Anmäl ditt deltagande (senast den 5 mars) till kansli@sfro.se för att erhålla länk till det digitala mötet. För ytterligare information, se hemsida.

I år sker andra läsningen av proposition av angående styrelsens sammansättning.

Se länkat dokument här.

Årsmötets föredragningslista

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

4. Val av mötessekreterare.

5. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet samt att därjämte agera som rösträknare för mötet.

6. Framlagda propositioner.

7. Framlagda motioner.

8. Framläggande av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen samt fråga om godkännande av förvaltningsberättelsen.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Valnämndens förslagsskrivelse.

11. Val av förbundsordförande.

12. Val av sekreterare.

13. Val av skattmästare.

14. Val av utbildningsansvarig.

15. Val av övriga ledamöter.

16. Val av personliga suppleanter för styrelseledamöterna.

17. Val av två ledamöter till valnämnden.

18. Val av ordförande i valnämnden.

19. Val av tre ledamöter i Hederstecknets nämnd.

20. Val av två revisorer jämte två suppleanter.

21. Fastställande av årsavgift och budget.

22. Övriga frågor.

23. Mötets avslutande.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
1 november 2022

Äntligen nytt snitt på hemsidan

Läs mer
10 oktober 2022

Årsmöte 2023

Läs mer
10 september 2022

Nytt höstprogram för Malmökretsen